МЕТАЛТЕХНИК АД с договор за изпълнение на проект

МЕТАЛТЕХНИК АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор
BG16RFOP002-6.002-0667-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез
подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020“.
Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и
средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им
ефективност. Целта ще се постигне чрез:
– Закупуването и пускането в експлоатация на съвременен високоенергиен компресор;
– Топлоизолиране на външни стени към външен въздух в Производствен цех 2;
– Доставка и монтаж на дограма в Производствен цех 2;
– Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветители в Производствени цехове 1 и 2 .
Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на енергийната
ефективност на предприятието, което ще допринесе за възстановяване от
икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта е 299 770.00 лв, като размерът на Безвъзмездната
финансова помощ е 149 885.00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*